Соңғы жаңалықлар

Жаңалықлар сүўретлери

Өзбекстан қылышбазлық бойынша Жәҳән Кубогинде гүмис медаль жеңди. Команда қурамында Зайнаб Дайыбекова ҳәм Айсулыў Уснатдиновалар бар